What can we do to help end violence against women?

Ang karahasan laban sa kababaihan – partikular na ang karahasan sa matalik na kapareha at karahasan sa sekswal – ay isang pangunahing problema sa public health at isang paglabag sa mga karapatang pantao ng kababaihan.
Ito ay nagpapakita at nagpapanatili ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian o “Gender Inequality”.

Nilalabag nito ang pangunahing karapatan ng kababaihan na mamuhay nang malaya sa karahasan.
Isinasaad ng mga pagtatantya na sa buong mundo humigit-kumulang 1 sa 3 (30%) ng kababaihan sa buong mundo ang sumailalim sa alinman sa pisikal at/o sekswal na karahasan. – World Health Organization (WHO)

Alamin kung ano ang iyong maaaring gawin para matuldukan na ang karahasan laban sa kababaihan at gender-based sexual harassment.

Dahil sa Safe Spaces, Kasali Tayo! – PCW

What can we do to help end violence against women?
What we can do to help end violence against women?
What we can do to help end violence against women?
What caan we do to hep end violence against women?
What caan we do to hep end violence against women?
What can we do to help end violence against women?
What can we do to help end against violence for women?
What can we do to help end against violence for women?